top of page

Тэзы інтэрв'ю Паўла Латушкі «Еўрарадыё»


Павел Латушка Крыніца: НАУ-медыя

Пра ўспрыманне беларусаў і прапаганду ў Беларусі


1. Праблему атрыманьня беларусамі эўрапейскіх візаў трэба разглядаць значна шырэй: “Якім чынам сёньня ацэньваецца Беларусь праз прызму дзейнасьці рэжыму Лукашэнкі?”.

The problem of obtaining European visas by Belarusians should be considered much more broadly:«How is Belarus assessed today through the prism of the activities of the Lukashenko regime?».


2. На жаль, сёння трактаванне беларусаў выглядае так, што нас спрабуюць паставіць на адну планку з грамадзянамі Расіі. І гэта вынікі таго, што робіць Лукашэнка. Гэта яго віна. Таму для нас задача падзяліць дзеянні рэжыму ад падыходаў беларускага грамадства.

Unfortunately, today the interpretation of Belarusians looks like we are being put on the same level as the citizens of Russia. And these are the results of what Lukashenko is doing. It’s his fault. Therefore, the task for us is to separate, in people’s mind, the actions of the regime from the approaches of the Belarusian society.


3. Нашае грамадства ўнутры Беларусі знаходзіцца ў газавай камеры часоў нацысцкай Германіі. Толькі газ падаецца не для таго, каб забіць, а для таго, каб задурманіць. Адурманьванне гэтым газам - гэта прапагандысцкія рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца цяпер у Беларусі супраць вальнадумства і самавыяўлення, для таго, каб навязаць прапаганду рускага свету. Гэта падача газу ажыццяўляецца за кошт прапагандысцкіх сродкаў, якія выдзяляюцца з бюджэту Расіі для таго, каб як мага хутчэй зрабіць нас часткай гэтага рускага свету.

Our society inside Belarus is like in the gas chamber of Nazi Germany. The gas is supplied not to kill, but to stupefy. And this gas is propaganda resources that are being used in Belarus against freedom of thought and self-expression, in order to impose propaganda of the Russian world. This gas supply is carried out at the expense of propaganda funds that are allocated from the Russian budget in order to make Belarusians part of this Russian world as soon as possible.


Пра ўрад


1. Стварэнне ўрада — гэта не ініцыятыва, гэта палітычнае рашэнне. На сённяшні дзень ідуць актыўныя кансультацыі па пытанні стварэння часовага ўрада як нацыянальнага органа ўлады Рэспублікі Беларусь.

The creation of a government in exile is not an initiative, it is a political decision. To date, there are active consultations on the establishment of the provisional government as the national authority of the Republic of Belarus.


2. Калі сёння ў Беларусі, часова акупаванай тэрыторыі, знаходзіцца ўзурпіраваўшы ўладу ўрад Лукашэнкі, які з'яўляецца марыянеткавым урадам і рэалізоўвае толькі інтарэсы Расійскай Федэрацыі і інтарэсы захавання інструмента ўлады ў руках узурпатара, то мы павінны гаварыць пра стварэнне сапраўднага народнага ўрада, які рэалізоўваў бы інтарэсы беларусаў.

When today in Belarus, the temporarily occupied territory, there is a government of Lukashenko that has usurped power, which is a puppet government and implements only the interests of the Russian Federation and the interests of preserving the instrument of power in the hands of the usurper, then we must talk about the creation of a real people’s government that would pursue the interests of Belarusians.


3. Галоўнае, каб гэты ўрад прадстаўляў шырокае кола палітычных сіл, людзей, якія сёння дзейнічаюць у інтарэсах незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

The main thing is that this government should represent a wide range of political forces, people who are acting today in the interests of the independence of the Republic of Belarus.


4. Я не веру ў тое, што Лукашэнка дажыве да канца свайго кіравання на пасадзе, якую ён узурпаваў. Ёсць два сцэнары: Пуцін яго прыбярэ (гвалтоўна ці псеўдарэфармісцкім спосабам) альбо гэта зробяць беларусы, у тым ліку тыя, якія пайшлі ваяваць за Украіну.


Узнікне сітуацыя, калі неабходна будзе браць уладу ў свае рукі. Ці яе возьмуць расейскія генэралы, ці яе возьме беларускі народ, які павінен нехта прадстаўляць.


Сёння ёсць патэнцыйная магчымасць стварыць такую структуру — урад, які дэ-юрэ будзе прызнаны тады, калі ён будзе на тэрыторыі Беларусі, дэ факта гэты ўрад можа быць прызнаны практычна адразу, як толькі ён пачне камунікаваць з іншымі замежнымі дзяржавамі. Тады голас беларусаў будзе больш выразны, істотны, зразумелы і ў нейкай ступені які абвязвае для іншай краіны больш уважліва прыслухоўвацца і прымаць рашэнні ў інтарэсах беларускага народа.

I do not believe that Lukashenko will live to the end of his rule in the position he usurped. There are two scenarios: Putin will remove him (forcibly or in a pseudo-reformist way) or Belarusians will do it, including those who went to fight for Ukraine.


There will be a situation when it will be necessary to take power in hands. Either the Russian generals will take it, or the Belarusian people, who must be represented by someone, will do it.


Today there is a potential opportunity to create such a structure — a government, which will be recognized de jure when it is on the territory of Belarus, de facto this government can be recognized almost immediately as soon as it begins to communicate with other foreign states. Then the voice of Belarusians will be clearer, more substantial, understandable and to some extent binding for another country to listen more carefully and make decisions in the interests of the Belarusian people.


5. Калі будзе створаны Урад, узнікне вельмі важны момант, мы зможам сказаць: «Мы адлучаем беларускае грамадства ад рэжыму. У нас ёсць свой урад, які прадстаўляе Беларускі народ, які прыгнятаецца ў Беларусі, які саджаюць у турму, мучаць, катуюць, выганяюць з краіны».

When the government is created, a very important moment will arise, we will be able to say: "We are separating the Belarusian society from the regime. We have our own government, which represents the Belarusian people, who are oppressed in Belarus, who are imprisoned, tortured, expelled from the country."


6. Такі інстытут як урад неабходны. Але вельмі важна не фармальнасць яго стварэння, а тое, хто ў ім будзе (павінна быць шырокае кола палітычных сіл, людзей, якія сёння дзейнічаюць у інтарэсах незалежнасці Беларусі), якую праграму ён прыме, і ці будзе гэта праграма дзеяння, а не балбатні. Патрэбны вельмі дакладныя і канкрэтныя пункты, якія неабходна рэалізоўваць і якія будуць рэалізоўвацца. Толькі так яно зможа заняць сваё месца пад сонцам.

Such an institution as the government is necessary. But what is very important is not the formality of its creation, but who will be in it (there should be a wide range of political forces, people who are acting in the interests of Belarus' independence), what program it will adopt, and whether it will be a program of action, and not empty chatter. We need very clear and specific points that need to be implemented and that will be implemented. This is the only way it can find its place in the sun.


Пра незалежнасць Беларусі


1. Наша нацыянальная ідэя - гэта дзяржава Рэспубліка Беларусь, гэта выжыванне і далейшае існаванне і развіццё беларускай нацыі.

Our national idea is the state of the Republic of Belarus, it is the survival, further existence and development of the Belarusian nation.2. Для нас сёння самай галоўнай пагрозай для бяспекі і суверэнітэту Беларусі з'яўляецца знаходжанне расейскіх узброеных сілаў на тэрыторыі Беларусі. Але гэтае пытанне не толькі сённяшняга дня. Пытанне акупацыі фактычна пачало паступова наступаць з моманту ўзурпаванай Лукашэнкам улады ў Рэспубліцы Беларусь.

For us today, the most important threat to the security and sovereignty of Belarus is the presence of Russian armed forces on the territory of Belarus. But this is not just a question of today. The issue of occupation actually began to advance progressively from the moment Lukashenko usurped power in the Republic of Belarus.


3. Ён [Лукашэнка] трапіў пад поўны кантроль Крамля, які нарастае з такой сілай, што сёння ён фактычна шмат у чым страціў суб'ектыўнасць.

He [Lukashenko] has come under the full control of the Kremlin, which is growing with such force that today he has actually lost much of his subjectivity.


4. У чым Лукашэнка рэалізуе інтарэсы беларускага народа?

Ён стварае эканамічныя ўмовы для разьвіцьця краіны? Не. Ён стварае магчымасці для самарэалізацыі чалавека? Не. У нас выконваюцца правы чалавека? Не. У нас ёсць будучыня пры такім кіраўніцтве? Не. Нашым цікавасцю з'яўляецца вайна ва Ўкраіне? Не. Нашым інтарэсам з'яўляецца прадастаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі? Не. На ўсе пытанні адказ «Не».

How does Lukashenko promote the interests of the Belarusian people? Does he create economic conditions for the development of the country? No. Does he create opportunities for a person’s self-realization? No. Does he respect human rights? No. Do we have a future under such leadership? No. Is the war in Ukraine our interest? No. Is it our interest to provide the territory of Belarus for aggression? No. The answer to all questions is "No".


5. Лукашэнка сёння парушае ўсё, што толькі магчыма. Пачынаючы ад базавых нацыянальных актаў і да міжнароднага права (канстытуцыю Беларусі, дамова аб сяброўстве, добрасуседстве і супрацоўніцтве з Украінай і г. д.). І ён робіць гэта не ў інтарэсах беларускага народа, а толькі ў інтарэсах Крамля і ўласных.

Lukashenko is violating everything that is possible today. Starting from basic national acts and ending with international law (the Constitution of Belarus, the treaty of friendship, cooperation and partnership with Ukraine, etc.). And he does this not in the interests of the Belarusian people, but only in the interests of the Kremlin and his own interests.


6. Для нас галоўнае пытанне — гэта дэакупацыя, дамагчыся вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі. Гэта адпавядае інтарэсам беларускага народа, гэта адпавядае інтарэсам рэгіянальнай бяспекі, бяспекі Украіны і гэта адпавядае інтарэсам бяспекі і ЕС.

For us, the main issue is de-occupation of Belarus, to achieve the withdrawal of Russian troops from our territory. It meets the interests of the Belarusian people, it meets the interests of regional security, the security of Ukraine and it also meets the interests of the EU security.


7. У Беларусі знішчаецца ўсё нацыянальнае: школа, мова, кіно, тэатр. Дзе нашае права на існаванне? Для Расіі Беларусь не існуе як дзяржава.

Belarussian school, language, cinema, theater are being destroyed in Belarus. Where is our right to exist? For Russia, Belarus does not exist as a state.


8. Пра магчымасць дыялогу з Лукашэнкам: «Я не веру ў тое, што Лукашэнка вызваліць усіх палітычных зняволеных, што ён адновіць незалежныя СМІ, НДА. Пытанне толькі адно - неіснаванне Лукашэнкі пры ўладзе. Толькі гэта дае нам падставу для таго, каб змяніць сітуацыю. Для гэтага трэба сацыяльныя санкцыі, палітычныя абмежаванні, неабходна паставіць пытанне аб крымінальнай адказнасці Лукашэнкі за злачынствы ва Украіне. Для прад'яўлення абвінавачання Лукашэнку дастаткова аднаго з двух фактаў: беларускія вайскоўцы ўдзельнічаюць у вайне на тэрыторыі Украіны, пра гэта гаворыць і сама Украіна, а таксама факт таго, што прадастаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі — гэта таксама агрэсія. Не трэба забывацца, што адзіным саюзнікам Пуціна з'яўляецца Аляксандр Лукашэнка».

About the possibility of a dialogue with Lukashenko: "I don’t believe that Lukashenko will release all political prisoners, that he will restore independent media, NGOs. Only the non-existence of Lukashenko in power gives us a reason to change the situation. To do this, we need social sanctions, political restrictions, it is necessary to raise the question of Lukashenko’s criminal responsibility for crimes in Ukraine. One of two facts is enough to charge Lukashenko: Belarusian servicemen are participating in the war on the territory of Ukraine, Ukraine itself speaks about this, as well as the fact that providing the territory of Belarus for aggression is also aggression. We should not forget that Putin’s only ally is Alexander Lukashenko”.


9. Беларускія добраахвотнікі, якія змагаюцца за незалежнасць Украіну — гэта героі, гэта героі беларускай нацыі, якія сёння спрабуе ў значнай ступені змяніць вось гэта негатыўнае ўспрыманне беларусаў у Еўропе. Яны рызыкуюць сваім жыццём, ідуць дзеля таго, каб паказаць, што беларусы не з Лукашэнкам, беларусы не з Пуціным, беларусы за незалежнасць Украіны і за незалежную Рэспубліку Беларусь.

Belarusian volunteers who are fighting for the independence of Ukraine are heroes, they are heroes of the Belarusian nation, they today are trying to significantly change this negative perception of Belarusians in Europe. They risk their lives to show that Belarusians are not with Lukashenko, Belarusians are not with Putin, Belarusians are for the independence of Ukraine and for the independent Republic of Belarus.

Comments


bottom of page